0938_Ashy Flycatcher

0938_Ashy Flycatcher_October_2015